Màn debut đánh dấu sự trở về sàn diễn của ido một thời Uehara Mizuho